Öppettider: kl. 07:30 – 17:30

Tidbokning/rådgivning.     0151-52 54 00 eller e-tjänster på 1177.se

Se öppetider Tidbokning/rådgivning

Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkoren”) gäller mellan Doktorse Nordic AB, org. nr 559058–0089, med adress Banergatan 10, 115 23 Stockholm (”Doktorse”) och dig som användare av de tjänster och funktioner som beskrivs nedan (”Kunden”) (var och en ”Part” och gemensamt ”Parterna”). Genom att använda Doktor.se-applikationen (”appen”) godkänner du dessa Allmänna Villkor.

1.             Allmänt

1.1.           Doktor.se är en digital e-vårdstjänstplattform tillgänglig genom något av de åtkomstalternativ som Doktorse från tid till annan informerar om, i nuläget via doktor.se-appen på en mobil enhet såsom telefon eller läsplatta.

1.2.           För att kunna använda Doktorses tjänster krävs det att Kunden kan legitimera sig med hjälp av e-legitimation (Bank-ID). Appen får bara användas av och avse den person som kontot gäller. Vårdnadshavare kan dock logga in med sin egen Bank-ID och söka vård för barn som föräldern är vårdnadshavare för.

1.3.           Den hälso- och sjukvård som du i egenskap av patient får via appen tillhandahålls av Doktorses helägda dotterbolag, Vingåkers Vårdcentral AB (556599-4885) eller annan vårdgivare som Doktorse har avtal med. Relevant bolags vårdgivaransvar regleras inte av dessa villkor, utan följer av tillämplig lagstiftning såsom hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen och patientdatalagen.

1.4.           Doktor.se ska inte användas vid behov av akut vård, utan då bör Kunden ringa 112 eller uppsöka akutmottagning.

2.             Åtagande

2.1.           Doktorses åtar sig att tillhandahålla doktor.se via www.doktor.se eller doktor.se-appen på en mobil enhet såsom telefon eller läsplatta eller genom något av de åtkomstalternativ som Doktorse från tid till annan informerar om.

2.2.           Doktorse arbetar uteslutande med etablerade vårdgivare. Doktor.se tar inget ansvar för andra leverantörers fullgörande och kan inte göras ansvarigt för dessa leverantörers eventuella avtalsbrott eller eventuella brister i kvalitet.

3.             Ändring av doktor.se och de tjänster som tillhandahålls

3.1.           Doktor.se samt doktor.se-appen uppdateras kontinuerligt och Doktorse har rätten att, utan att i förväg inhämta godkännande från Kunden, när som helst göra ändringar av doktor.se respektive appen. Sådana ändringar kan t.ex. avse förändringar av den tekniska lösningen för tillhandahållande av tjänsterna eller plattformens design och utformning. Förändringarna kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras eller tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst av tjänsterna ändras.

4.             Tillgänglighet

4.1.           Doktorse ansvarar för tillgängligheten till doktor.se under avtalstiden. Användarna har normalt tillgång till doktor.se 24 timmar per dygn sju dagar i veckan, med undantag för eventuella systemunderhåll.

4.2.           Doktorse kundtjänst har normalt öppet vardagar mellan klockan 09.00 och 17.00. Doktorse ansvarar inte för avbrott i tillgängligheten som beror på störningar på Internet eller störningar som härrör från användarens anslutning till eller uppkoppling mot doktor.se.

4.3.           Tidpunkterna för när Kund har möjlighet att träffa vårdpersonal i appen framgår av vid var tid gällande information i appen.

4.4.           Om tillgängligheten till Tjänsterna understiger nivån i punkt 4.1 – 4.2 ovan, kan Doktorse vidta de åtgärder som krävs avseende personal och infrastruktur för att åtgärda bristen. Kunden har inte rätt att göra annan påföljd gällande.

4.5.           Doktorse förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avbryta tillgängligheten för systemunderhåll och serviceändamål, t.ex. buggrättningar, underhåll och uppgraderingar.

7.             Kundens ansvar

7.1.           Kunden förbinder sig att följa de Allmänna villkoren och eventuella andra instruktioner som Doktorse publicerar på doktor.se.

7.2.           Kunden ansvarar för riktigheten i den information som lämnas av Kunden i samband med registrering och användande av tjänsterna. Doktorse ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer på grund av att Kunden har lämnat felaktig information eller inte uppdaterat informationen.

7.3.           Kunden ska förvara personlig och användarspecifik information – såsom användaridentitet och lösenord eller andra handlingar, certifikat eller enheter som kan nyttjas för åtkomst till doktor.se eller appen – på ett betryggande sätt och inte använda eller avslöja denna information för någon obehörig. Om Kunden misstänker, eller borde misstänka, att sådan information kommit till någon obehörigs kännedom eller på annat sätt missbrukas, är Kunden skyldig att omedelbart vidta åtgärd för att begränsa åtkomst till doktor.se eller appen samt att omedelbart informera Doktorse.

7.4.           Kunden ansvarar för aktiviteter som vidtas av Kunden. Kunden ansvarar således bl.a. för eventuell överföring av information och elektroniska dokument. Kunden är skyldig att, utöver dessa Allmänna villkor och eventuella instruktioner som Doktorse från tid till annan publicerar på doktor.se, iaktta gällande lagar, regler, myndighetsbeslut samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användningen av doktor.se, appen och tjänsterna. Kunden får inte använda doktor.se, tjänsterna eller appen på sådant sätt att Doktorse eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Kund får således t.ex. inte via doktor.se, appen eller tjänsterna hantera elektroniska dokument som gör intrång i tredje parts rättigheter eller som kan uppfattas som stötande eller förargelseväckande.

8.             Pris, fakturering och betalning

8.1.           Att använda Doktor.se eller appen är vid dessa Allmänna villkors ikraftträdande kostnadsfritt för kunden. Doktorse förbehåller sig dock rätten att debitera kunden om förändring görs i lagstiftning eller avtal med landstinget. Innan debitering görs kommer dock dessa Allmänna villkor att uppdateras och vi kommer att informera om detta i appen och/eller på hemsidan. En förutsättning för att du ska ha rätt till sjukvård via appen är att du i enlighet med svensk lagstiftning har rätt till primärvård.

9.             Avtalsperiod och uppsägning

9.1.           Avtalet inklusive de Allmänna villkoren gäller tillsvidare. Avtalet kan sägas upp av Kunden utan uppsägningstid.

 

9.2.           Doktorse har rätt att säga upp de Allmänna villkoren till omedelbart upphörande om Kunden  åsidosätter skyldighet enligt de Allmänna villkoren.

 

9.3.           Doktorse förbehåller sig rätten att avsluta en Kunds konto som inte använts på 24 månader eller mer med följden att åtkomst till doktor.se för det kontot spärras.

 

12.           Doktorses ansvar och ansvarsbegränsing

 

10.         Doktor.se är inte skyldigt att utge ersättning med anledning av fel, brist eller annat avtalsbrott från Doktor.ses sida, såvida inte annat följer av tvingande lag. Doktor.se lämnar ej ersättning för indirekta skador (inkl dataförlust) såvida inte skadan orsakats av att Doktor.se varit grovt vårdslös.  Till undvikande av missförstånd, Doktor.se har inget ansvar för vård eller rekommendation som vårdgivare ger via Doktor.se-appen.

 

10.1          Doktor.ses ansvar är under alla omständigheter begränsat till maximalt 0,5 prisbasbelopp (dvs. 23 250 kr baserat på 2019-års prisbasbelopp).

 

10.2         Kunden är skyldig att framställa ersättningskrav till Doktorse utan oskäligt dröjsmål efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Om Kunden inte gör detta förlorar Kunden rätten att göra kravet gällande.

10.3          Kunden ska hålla Doktorse skadeslöst om Kunden gjort intrång i tredje mans immateriella rättigheter eller om tredje man riktar anspråk mot Doktorse i anledning av Kundens användning av doktor.se, appen eller tjänsterna.

11.           Personuppgifter

Doktorses personuppgiftsbehandling finns regleras i bolagets integritetspolicy.

12.          Villkorsändring

Doktorse kan ändra de Allmänna villkoren utan att i förväg inhämta godkännande från Kunden. Sådan ändring träder, i fråga om befintliga Kunder, i kraft en vecka efter det att ändringen har införts på www.doktor.se. Genom att fortsätta att använda tjänsten accepterar du de nya villkoren. För nya Kunder gäller de senast publicerade Allmänna Villkoren omedelbart.

13.           Sekretess

Vardera Part förbinder sig att under avtalsförbindelsens löptid iaktta full sekretess avseende all information som erhålls från den andra Parten och som angetts vara eller uppenbarligen är konfidentiell och att inte använda sådan information på annat sätt än vad som är avsett med de Allmänna villkoren. Uppgift som är eller blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot innehållet i Allmänna villkoren eller gällande lagstiftning ska inte anses som konfidentiell.

14.           Immateriella rättigheter

14.1.         Doktorse äger alla immateriella rättigheter till doktor.se (inklusive men inte begränsat till den tekniska lösningen och eventuellt innehåll däri) samt allt material som publiceras på doktor.se eller i appen. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls Doktorse.

15.         Kunden och Användarna får inte använda någon del av Doktorses upphovsrättskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från Doktorse eller från Doktorses licensgivare.

16.           Force Majeure

16.1.         Om Parts fullgörande av sina åtaganden enligt avtalsförbindelsen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Part inte kunnat råda över och som Part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalsförbindelsens ingående, och vars följder Part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

17.           Meddelanden

17.1.         Meddelanden med anledning av de Allmänna villkoren ska överlämnas via bud eller e-post till respektive Parts angivna adress. Ett sådant meddelande ska anses överlämnat (a) vid tidpunkten för överlämnande (om det överlämnas via bud) eller (b) vid avsändandet (om det skickas via e-post).

18.           Överlåtelse och anlitande av underleverantörer

18.1.         Ingen av Parterna får helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt de Allmänna villkoren utan den andra Partens föregående skriftliga samtycke, med undantag för att Doktorse får överlåta sina rättigheter eller skyldigheter till annat koncernbolag.

18.2.         Doktor.se har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina förpliktelser under dessa Allmänna Villkor.

19.           Tvistelösning och tillämplig lag

19.1.        Dessa Allmänna Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

19.2.          Tvist i anledning av avtalsförbindelsen ska slutligt avgöras vid svensk domstol.